Zwrot i wymiana

ZWROT TOWARU

 1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy  (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do pobrania formularz odstąpienia od umowy:

Bepette_wzór_odstąpienia_od_umowy

W przypadku problemów z pobraniem formularza, wzór dokumentu znajduje się na końcu zakładki “Regulamin/Cookies”.

 1. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mail biuro.bepette@gmail.com. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca przesyła mu w ciągu 24 h potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (np.: pocztą elektroniczną).
 2. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem 14 dni od dnia przesłania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w  przypadku braku możliwości zwrotu rzeczy w zwykłym trybie pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30, – PLN.
 5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POUCZENIE:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

WYMIANA TOWARU

 1. Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany zakupionych towarów do 30 dni od dnia w którym Klient lub wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie rzeczy. Towar podlegający wymianie nie może nosić śladów korzystania.
 2. Jeżeli zakupiony u nas produkt nie będzie pasował lub odpowiadał (np. pod względem rozmiaru), Klient może go wymienić na inny w tej samej cenie lub dopłacić różnicę w przypadku droższego przedmiotu.
 3. W przypadku wymiany zakupionego towaru Klient wysyła towar na adres:

BEATA DUDA

Kamieniec 58

32-650 Kęty

wraz z pisemną informacją określającą:

– produkt na który ma być wymieniony,
– adres wysyłki zwrotnej,

a nadto jest zobowiązany  do:

– dołączenia dowodu zakupu – rachunku lub jego kserokopii

– opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 17,- PLN dołączonej do przesyłki lub przelanej na rachunek bankowy Sprzedawcy :

Do pobrania formularz wymiany towaru:

Bepette_wymiana_towaru

 1. Szacowana wysokość kosztów wymiany towarów (dwóch opłat za dostawę i ponowną wysyłkę) to kwota około 30,- PLN.
 2. Dopuszcza się także przesłanie wyżej wymienionych informacji drogą e-mailowa.
 3. Wymiana towaru nie jest możliwa w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub towarów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z jego wskazówkami.

 

REKLAMACJA

 1. Towary objęte są 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć klientom towar nowy bez wad.
 2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia (otrzymania) towaru. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy. W przypadku jednak, gdyby okazało się to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (do 14 dni) lub gdyby naprawa lub wymiana narażała Sprzedawcę na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
 3. W przypadkach opisanych w punkcie 2. Klient powinien odesłać towar na adres:

BEATA DUDA

Kamieniec 58

32-650 Kęty

 1. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

Do pobrania formularz reklamacji towaru:

Bepette_Reklamacja_towarów

 1. Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.
 2. W przypadku zwrotu równowartości ceny towaru i kosztów odesłania reklamowanego towaru dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie zgodził się na inne rozwiązanie.