Regulamin / Cookies

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEPETTE

(Regulamin obowiązuje od 1.03.2020)

 

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego Bepette pozwoli Ci zapoznać się z informacjami dotyczącymi m.in. sposobu złożenia zamówienia, zawarcia umowy sprzedaży, form płatności i dostawy dostępnych w sklepie, a także procedury odstąpienia od umowy, czy postępowania reklamacyjnego.

Dbamy o Twoje prawa jako Konsumenta i informujemy Cię, iż nie możesz zrzec się praw przyznanych Ci na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, wszelkie ewentualne wątpliwości będą tłumaczone na Twoją korzyść, a postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć, ani wyłączyć żadnych przysługujących Ci praw. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Ci jako Konsumentowi określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Życzymy udanych zakupów!

Zespół Bepette

 

 

Spis treści:

1. Informacje wstępne – definicje.

2. Postanowienia ogólne.

3. Usługi elektroniczne.

4. Złożenie zamówienia i warunki zawarcia umowy sprzedaży.

5. Metody płatności.

6. Czas i koszt dostawy.

7. Realizacja zamówienia.

8. Prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem (zwrot produktu).

9. Wymiana produktu.

10. Reklamacja produktu.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

12. Ochrona danych osobowych.

13. Postanowienia końcowe.

Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy (zwrotu) wraz z pouczeniem.

Załącznik nr 2 – Formularz reklamacji.

 

§ 1. INFORMACJE WSTĘPNE – DEFINICJE

(Kim jesteśmy? Jak się z nami skontaktować? Co oznaczają używane przez nas pojęcia?)

 1. Sklep internetowy Bepette dostępny na stronie internetowej https://bepette.pl/ prowadzony jest przez Beatę Duda, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty, REGON 380411467, NIP 5471469348.

 2. W każdej sprawie związanej z funkcjonowaniem sklepu możesz skontaktować się z nami wysyłając e-maila na adres biuro@bepette.pl lub w dniach roboczych w godz. 9 – 17 dzwoniąc pod numer 516 627 467 (opłata, jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Kupujący).

 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmujemy, że poniższe pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu internetowego Bepette dostępny pod adresem https://bepette.pl/regulamin/. Dostęp do niniejszego Regulaminu możliwy jest nieodpłatnie w każdym czasie.

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://bepette.pl/.

 • Serwis – strona internetowa https://bepette.pl/.

 • Sprzedawca – Beata Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty, REGON 380411467, NIP 5471469348.

 • Kupujący – osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie umowy ze Sprzedawcą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną (tzw. ułomna osoba prawna), która na zasadach określonych w Regulaminie składa Zamówienie za pośrednictwem Sklepu.

 • Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (w tym zawarcia Umowy Sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Produktów.

 • Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym, a Sprzedawcą.

 • Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 • Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana/zawarta między Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

 • Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

(Jakie warunki techniczne są wymagane do korzystania ze Sklepu? Co jest zakazane? Do czego zobowiązany jest Kupujący? Czy prezentowane ceny produktów są cenami netto, czy brutto? Czy wskazana w Sklepie cena produktu zawiera koszt jego dostawy? Czy nasze produkty są nowe?)

 1. Sprzedawca, za pośrednictwem Sklepu, prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego Usługi elektroniczne.

 2. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego, a także zasady i warunki korzystania ze Sklepu.

 4. Do korzystania ze Sklepu, w tym składania Zamówień, wystarczające jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych przez system teleinformatyczny Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do sieci Internet;

 • komputer lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu;

 • odpowiednie oprogramowanie, w tym standardowa przeglądarka internetowa z obsługą Javy, Java Script oraz Cookies (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari);

 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail).

 1. Podczas korzystania ze Sklepu zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie ich za pośrednictwem formularzy, które dostępne są w Sklepie.

 2. Kupujący korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:

 • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;

 • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

 • korzystania ze Sklepu zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów.

 1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto, tj. zawierają podatki oraz są wyrażone w złotych polskich (PLN).

 2. Ceny podane przy każdym Produkcie nie obejmują kosztów dostawy. Na ostateczną kwotę do zapłaty z tytułu złożonego Zamówienia składają się cena Produktu brutto oraz koszt dostawy.

 3. Wszystkie Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

§ 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE

(Jakie usługi elektroniczne świadczymy? Czy są odpłatne? Jak zgłosić reklamację związaną z funkcjonowaniem Sklepu?)

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, w tym umożliwia mu złożenie Zamówienia w Sklepie poprzez Formularz zamówienia albo poprzez e-mail w przypadku Zamówień, w których przedmiotem świadczenia jest Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie.

 2. Świadczenie powyższych Usług elektronicznych jest bezpłatne. Odpłatne są natomiast Umowy Sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.

 3. Składanie Zamówień w Sklepie możliwe jest bez konieczności rejestracji i zakładania konta.

 4. Złożenie Zamówienia w Sklepie nie jest możliwe pod pseudonimem lub anonimowo.

 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu i składaniem Zamówień, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, a w szczególności środki, które służą zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

 6. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. Kupujący, w razie zauważenia nieprawidłowości lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu może poinformować o tym Sprzedawcę.

 7. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych i funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy np. wysyłając e-maila na adres biuro@bepette.pl lub dzwoniąc pod numer 516 627 467. Zaleca się, aby Kupujący w opisie reklamacji podał informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz podał swoje dane kontaktowe – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji.

 

§ 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

(Jak złożyć zamówienie standardowe? Jak złożyć zamówienie indywidualne? Kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży?)

 1. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” (przed dodaniem do koszyka należy wybrać wskazane przy Produkcie parametry, tj. kolor, rozmiar);

 • z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”;

 • wypełnić Formularz zamówienia „Dane do płatności” wpisując: imię, nazwisko, kraj, ulica, ciąg dalszy adresu (opcjonalne), kod pocztowy, miasto, telefon, adres e-mail, nazwa firmy, numer NIP (opcjonalne), uwagi do zamówienia (opcjonalne);

 • możliwe jest wysłanie Produktu na inny adres, niż adres Kupującego (należy wówczas wypełnić formularz „Wysłać na inny adres?”);

 • wybrać metodę dostawy i płatności za Zamówienie;

 • w trakcie procedury składania Zamówienia, aż do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący ma możliwość modyfikowania Zamówienia, w szczególności w zakresie wyboru Produktu, metody płatności i dostawy, danych podanych w formularzu;

 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować (po zapoznaniu się z jego treścią), co Kupujący potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją Zamówienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;

 • kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę” (Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu pociąga za sobą obowiązek zapłaty).

 1. Ceny Produktów podane na stronach Sklepu nie zawierają kosztów dostawy Produktu. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty dostawy jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Kupującego Zamówienia. Są to całkowite koszty, które Kupujący zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu. Ostateczna kwota do zapłaty wskazana jest także w wiadomości potwierdzającej otrzymanie Zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6 Regulaminu. Ostateczna kwota do zapłaty nie ulegnie zmianie.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za Zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu PayU celem dokonania płatności za złożone Zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

 3. Jeśli Kupujący wybrał inną metodę płatności za Zamówienie, niż płatność za pośrednictwem serwisu PayU (przelew bankowy, wysyłka za pobraniem), po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, zostanie przeniesiony od razu na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia Zamówienia. Z tą chwilą Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

 4. W celu złożenia Zamówienia, którego przedmiotem jest Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

 • w celu złożenia indywidualnego Zamówienia należy skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez e-mail lub Formularz kontaktowy dostępny na stronie;

 • Kupujący i Sprzedawca uzgadniają kwestie dotyczące cech, jakie powinien mieć Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie – według specyfikacji Kupującego, cenę Produktu, metodę dostawy i płatności za Zamówienie, czas realizacji Zamówienia;

 • zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować (po zapoznaniu się z jego treścią), co Kupujący potwierdza na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Sprzedawcy przed finalizacją Zamówienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia;

 • z chwilą potwierdzenia złożenia Zamówienia przez Sprzedawcę Umowę Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem uważa się za zawartą między Kupującym, a Sprzedawcą.

 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego, zostanie niezwłocznie wysłana przez Sprzedawcę wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i zawarcia Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej wraz z załącznikami w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wzoru formularza reklamacyjnego.

 2. Podczas dokonywania Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych.

 

§ 5. METODY PŁATNOŚCI

(W jaki sposób można zapłacić za zamówienie w Sklepie?)

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności za Zamówienie:

 • płatność na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew);

 • płatność za pośrednictwem serwisu PayU (obsługiwanego przez firmę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu);

 • płatność za pobraniem.

 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew), zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności za pobraniem, zobowiązany jest zapłacić za złożone Zamówienie przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera.

 3. Informacje dotyczące metod płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Płatności.

 

§ 6. CZAS I KOSZT DOSTAWY

(Jaki jest orientacyjny czas dostawy? Jakie są koszty dostawy?)

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Zamówienia:

 • przesyłka z opcją „przedpłata na konto” za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/InPost – standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi: 1 – 2 dni robocze od chwili zrealizowania Zamówienia zgodnie z § 7 ust. 1;

 • przesyłka z opcją „za pobraniem” za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD/InPost, standardowy, przybliżony czas dostawy wynosi: 1 – 2 dni robocze od chwili zrealizowania Zamówienia zgodnie z § 7 ust. 1.

 1. Koszt dostawy Produktu ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.

 2. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 3. Informacje dotyczące czasu i kosztu dostawy znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Czas i koszt dostawy.

 

§ 7. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

(Kiedy realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta? Jak długa twa przygotowanie zamówienia do wysyłki?)

 1. Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania przez Sprzedawcę Zamówienia do wysyłki.

 2. Do czasu realizacji złożonego Zamówienia nie wlicza się czasu dostawy Produktu.

 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy (przelew) lub za pośrednictwem serwisu PayU, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia i potwierdzeniu wpływu należności za Zamówienie na konto Sprzedawcy lub podmiotu pośredniczącego PayU.

 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci płatności za pobraniem, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia.

 5. Czas realizacji Zamówienia (przygotowania Zamówienia do wysyłki) trwa od 2 do 5 dni roboczych od chwili przekazania Zamówienia do realizacji, chyba że inny czas realizacji Zamówienia wskazany jest w opisie Produktu. O czasie realizacji Zamówienia, którego przedmiotem jest Produkt wytwarzany na indywidualne zamówienie Sprzedawca informuje Kupującego na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego wskazany w trakcie składania Zamówienia.

 6. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej, niż jeden Produkt, a czas realizacji Zamówienia tych Produktów jest zróżnicowany (różny czas przygotowania Zamówienia do wysyłki), czasem realizacji Zamówienia jest najdłuższy czas wskazany zgodnie z § 7 ust. 5.

 7. Po zrealizowaniu Zamówienia (przygotowaniu Zamówienia do wysyłki) Sprzedawca wyśle na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Kupującego potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu.

 

§ 8. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (ZWROT PRODUKTU)

(Czy możliwy jest zwrot produktu? Kiedy można zwrócić produkt, a kiedy nie? W jaki sposób i w jakim terminie można skorzystać z prawa odstąpienia od umowy? Kiedy nastąpi zwrot należności?)

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 11 i 12 Regulaminu.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy.

 3. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. pismo wysłane pocztą (na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: biuro@bepette.pl).

 2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Konsumenta.

 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Zwroty. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Konsumentowi skorzystania z jego praw.

 4. Do zachowania przez Konsumenta terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

 6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Rzeczy należy odesłać na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty.

 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 9. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 13. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

§ 9. WYMIANA PRODUKTU

(Czy możliwa jest wymiana produktu? Na czym polega?)

Wymiana Produktu za pośrednictwem Sklepu polega na zwróceniu Produktu Sprzedawcy zgodnie z procedurą zwrotu określoną w § 8 Regulaminu (prawo do odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem) i ponownym złożeniu nowego Zamówienia.

 

§ 10. REKLAMACJA PRODUKTU

(Czy odpowiadamy za wady produktu? Jak złożyć reklamację? W jakim terminie rozpatrujemy złożoną reklamację?)

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany mu Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

 2. Podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje żądanie. Jeśli sprzedany Produkt ma wadę, Kupujący może:

 • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

 • żądać usunięcia wady,

 • żądać obniżenia ceny rzeczy o wskazaną przez niego kwotę,

 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Reklamacja może zostać złożona przez Kupującego w dowolnej formie, na przykład poprzez pismo wysłane pocztą (na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty) lub pocztą elektroniczną (na adres e-mail: biuro@bepette.pl).

 2. W przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Kupującemu otrzymanie takiego oświadczenia na trwałym nośniku danych, np. e-mailem na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany przez Kupującego.

 3. Kupujący może skorzystać z wzoru formularza reklamacji od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu w zakładce Reklamacje. Nie jest to jednak obowiązkowe. Formularz stworzony został wyłącznie w celu ułatwienia Kupującemu skorzystania z jego praw.

 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

(Jakie są możliwe pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń? Gdzie znaleźć szczegółowe informacje? Gdzie uzyskać pomoc? Co to jest platforma ODR?)

 1. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument:

 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;

 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

 1. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może znaleźć również na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. Konsument może skorzystać również z unijnej platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platformy ODR), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, która służy rozstrzyganiu sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

(Kto jest administratorem danych osobowych? Gdzie szukać szczegółów dotyczących przetwarzania danych osobowych?)

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca – Beata Duda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty, REGON 380411467, NIP 5471469348. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz realizacji praw z tym związanych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych pocztą tradycyjną na podany wyżej adres lub drogą elektroniczną na adres biuro@bepette.pl.

 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(Co jeszcze warto wiedzieć o zawieranej umowie?)

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i zgodnie z prawem polskim.

 2. Dni robocze liczone są od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 3. Do każdego zakupionego Produktu dołączony jest dowód zakupu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży oraz do zmiany cen Produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, czy też z przyczyn organizacyjnych. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie zawarcia Umowy. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną poinformowani przez Sprzedawcę poprzez umieszczenie na stronie Sklepu wiadomości o zmianie Regulaminu; informacja taka będzie widniała na stronie Sklepu przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

 6. Regulamin obowiązuje od 1.03.2020

 7. Załącznik do niniejszego Regulaminu:

X