Regulamin / Cookies

Regulamin Sklepu Internetowego

I Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego  jest firma:

BEPETTE Beata Duda zwana w dalszej treści Regulaminu Sprzedawcą

NIP: 5471469348
REGON: 380411467

Adres prowadzenia działalności gospodarczej: 32 -650 Kęty, Os. Kamieniec 58

Adres e-mail: biuro@bepette.pl

Telefon kontaktowy: 516 627 467

2. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej: adres e mail: biuro@bepette.pl przy zastosowaniu formularza zamówienia

3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi pomiędzy składającym zamówienie – zwanym w dalszej treści regulaminu Klientem, a Sprzedawcą.

4. Sprzedawca działa zgodnie z zasadami zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a to

– ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

– art. 8 i następne ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.),

– rozporządzenie z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Składanie zamówień przez Internet w sklepie Bepette jest możliwe pod warunkiem spełnienia minimalnych wymagań przez system teleinformatyczny Klienta:

– System operacyjny: Windows,

– Procesor: 1 GHz, RAM, 1 GB pamięci RAM,

– Dysk twardy: 8,0 GB wolnego miejsca,

– Karta graficzna: 256 MB pamięci obsługująca rozdzielczość 1024×768

– Sterowanie: klawiatura, mysz lub inne,

– Łącze internetowe o przepustowości minimalnej: pobieranie 512 kbit/s, wysyłanie 128 kbit/s,

– Przeglądarka internetowa z obsługą Java Script np.: Google Chrome czy Mozilla Firefox.

II Rejestracja i ochrona danych osobowych

1. Klient składając zamówienie w sklepie Bepette podaje swoje dane osobowe i kontaktowe w celu:

– potwierdzenia i uzupełnienia zamówienia;
– otrzymywania wiadomości e-mail o statusie zamówienia.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep Bepette. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do wglądu, korekty i usunięcia podanych przez siebie danych.

3. Przesyłanie drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych tylko po wyrażeniu odrębnej zgody.

4. Zbiór klientów został zgłoszony do rejestracji zbiorów danych osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

5. Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

– Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

III Rzeczy i towary

Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetową są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

IV Procedura składania zamówień

1. Zamówienia składane są drogą mailową, na adres mailowy Sprzedawcy biuro@bepette.pl

2. Zakup towaru następuje poprzez przesłanie przez Klienta na adres mailowy Sprzedawcy danych towaru z oferty Sprzedawcy.

3. Klient składając zamówienie wskazuje dane identyfikujące towar poprzez wskazanie jego nazwy lub kodu (w przypadku gdy towar jest oznaczony kodem) oraz ilości, a także gdy Sprzedawca to przewiduje koloru, rozmiaru oraz jego innych właściwości.

4.   Klient składając zamówienie składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celu umożliwiania sklepowi realizacji zamówienia. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych realizacja zamówienia nie będzie możliwa.

5. Prawidłowo złożone zamówienie potwierdzane jest w ciągu 24 h wiadomością e-mail wysyłaną na adres wskazany przez Klienta. W e-mailu przesłanym do Klienta zostają wskazane :

– przekazane przez niego dane osobowe, w tym imię i nazwisko

– przekazany przez Klienta adres na jaki ma zostać wysłany zamówiony towar

a nadto

– w mailu potwierdzającym przyjęcie złożonego przez Klienta zamówienia zostaje wskazany termin jego realizacji.

6. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:

– w przypadku przedpłaty przelewem na konto – po otrzymaniu przez Sprzedawcę zapłaty w pełnej wysokości,

a) w przypadku zamówienia standardowego najczęściej w ciągu 2 dni roboczych;

b) w przypadku indywidualnego zamówienia klienta najczęściej w ciągu 7 dni roboczych

– w przypadku płatności przy odbiorze – po otrzymaniu potwierdzenia zamówienie od Klienta,

a) w przypadku zamówienia standardowego najczęściej w ciągu 2 dni roboczych;

b) w przypadku indywidualnego zamówienia klienta najczęściej w ciągu 7 dni roboczych

7. Zamówiony towar dostarczany jest przy udziale firm kurierskich.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

9. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towarów u Sprzedawcy jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

10. Zamówienia realizowane są od poniedziałku do piątku.

11. W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Klient ma prawo anulować część lub całość zamówienia.

12. O wysłaniu towaru (przekazaniu go firmie kurierskiej)  klient informowany jest poprzez wiadomości e-mail.

13. Na prośbę klienta (przekazaną e-mailem lub telefonicznie) możemy dokonać zmian w złożonym zamówieniu, za wyjątkiem zamówień indywidualnych.

14. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sprzedawcy.

15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Przywileje powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków promocji lub wyprzedaży. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

V Płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze (za pobraniem). W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail.

2. Klient może wybrać jedną z dostępnych form płatności: przelew tradycyjny, przelew elektroniczny lub zapłacić przy odbiorze zamówienia (za pobraniem).

3. Podane w sklepie ceny są cenami brutto.

4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

6. Nr rachunku bankowego, na który Klient dokonuje płatności :

ING Bank Śląski 44 1050 1113 1000 0092 5687 9314 

7. W przypadku wyboru przez Klienta podczas składania zamówienia płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

VI Dostawa

1. Niezależnie od wartości zamówienia i ceny zakupionych produktów Klient ponosi koszt jego dostawy zgodnie z cennikiem sklepu internetowego, który przed zakupem podawany jest Klientowi w regulaminie, w zakładce “Czas i Koszt dostawy”, po określeniu przez niego sposobu płatności i formy dostawy przed złożeniem zamówienia.

2. Koszty dostawy realizowanej przez firmę InPost wynoszą:

– w przypadku przedpłaty – 17,00 zł

– w przypadku płatności przy odbiorze (za pobraniem) – 21,00 zł

3. Darmowa dostawa może mieć miejsce w ramach promocji, na zasadach określonych w regulaminie promocji.

4. Zamówienie na towary o różnym czasie wysyłki jest zrealizowane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia.

5. Termin otrzymania przesyłki (dostawy przesyłki) jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia (w przypadku dostawy płatnej przy odbiorze), a w przypadku płatności przelewem zwykłym lub płatności elektronicznej od momentu zaksięgowania wpłaty od Klienta, aż do momentu w którym Klient wszedł w posiadanie zamówienia lub wskazana przez Klienta weszła w posiadanie zamówienia.

Całkowity czas realizacji zamówienia = (potwierdzenie opłaty + przygotowanie + zapakowanie + wysłanie + czas dostawy)

6. W przypadku awizowania przesyłek czas realizacji zamówienia może wydłużyć się do 14 dni roboczych.

7. Sprzedawca przekazuje zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę tylko w dni robocze.

8. Sprzedawca nie ma wpływu na opóźnienia spowodowane działaniem firmy kurierskiej.

9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamówienie na każdym z etapów jego realizacji.

VII Zwrot Towaru / Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, wskazana przez Klienta, inna niż przewoźnik, weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez przesłanie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy  (np.: pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Do pobrania formularz odstąpienia od umowy:

Bepette_wzór_odstąpienia_od_umowy

W przypadku problemów z pobraniem formularza, wzór dokumentu znajduje się na końcu zakładki “Regulamin / Cookies”.

5. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mail biuro@bepette.pl. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca przesyła mu w ciągu 24 h potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy (np.: pocztą elektroniczną).

6. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczającym jest wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

VIII Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy – z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich Klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Klient jest zobowiązany odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest odesłanie rzeczy przed upływem 14 dni od dnia przesłania Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Klient poniesie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w  przypadku braku możliwości zwrotu rzeczy w zwykłym trybie pocztą. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30, – PLN.

5. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

POUCZENIE:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

IX Wymiana towaru

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość wymiany zakupionych towarów do 30 dni od dnia w którym Klient lub wskazana przez niego osoba weszła w posiadanie rzeczy. Towar podlegający wymianie nie może nosić śladów korzystania.

2. Jeżeli zakupiony u nas produkt nie będzie pasował lub odpowiadał (np. pod względem rozmiaru), Klient może go wymienić na inny w tej samej cenie lub dopłacić różnicę w przypadku droższego przedmiotu.

3. W przypadku wymiany zakupionego towaru Klient wysyła towar na adres:

BEPETTE Beata Duda

os. Kamieniec 58

32-650 Kęty

wraz z pisemną informacją określającą:

– produkt na który ma być wymieniony,
– adres wysyłki zwrotnej,

a nadto jest zobowiązany  do:

– dołączenia dowodu zakupu – rachunku lub jego kserokopii

– opłaty za przesyłkę zwrotną w wysokości 17,- PLN dołączonej do przesyłki lub przelanej na rachunek bankowy Sprzedawcy :

Do pobrania formularz wymiany towaru:

Bepette_wymiana_towaru

4. Szacowana wysokość kosztów wymiany towarów (dwóch opłat za dostawę i ponowną wysyłkę) to kwota około 30,- PLN.

5. Dopuszcza się także przesłanie wyżej wymienionych informacji drogą e-mailowa.

6. Wymiana towaru nie jest możliwa w przypadku towarów wykonanych na indywidualne zlecenie Klienta lub towarów dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb, zgodnie z jego wskazówkami.

X Gwarancja i  reklamacja

1. Towary objęte są 12 (dwunasto) miesięczną gwarancją. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientom towar nowy bez wad.

2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 12 miesięcy od daty doręczenia (otrzymania) towaru. Klientowi przysługuje prawo do nieodpłatnej naprawy wadliwego towaru albo jego wymiany na nowy. W przypadku jednak, gdyby okazało się to niemożliwe, wymagało nadmiernych kosztów, Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie (do 14 dni) lub gdyby naprawa lub wymiana narażała Sprzedawcę na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.

3. W przypadkach opisanych w punkcie 2. Klient powinien odesłać towar na adres:

BEPETTE Beata Duda

os. Kamieniec 58

32-650 Kęty

4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub potwierdzenie zawarcia transakcji reklamowanego produktu wraz z opisem reklamacji.

Do pobrania formularz reklamacji towaru:

Bepette_Reklamacja_towarów

5. Reklamacja z tytułu gwarancji zostanie rozpatrzona niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w ciągu 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub wymieni i wyśle nowy bez wad. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca po rozpatrzeniu reklamacji.

6. W przypadku zwrotu równowartości ceny towaru i kosztów odesłania reklamowanego towaru Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, o ile Klient nie zgodził się na inne rozwiązanie.

XI Rozwiązywanie sporów

1. Ewentualne spory pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

2. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów a także przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl.

XII Informacje końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.12.2017 roku.

2. Zgodnie z art. 384. § 1. Kodeksu Cywilnego, postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla Sprzedawcy i Kupującego.

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

………………………………………..

Miejscowość, data

……………………………….……………………………….

……………………………….……………………………….

……………………………….……………………………….

……………………………….……………………………….

……………………………….……………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

Adres zamieszkania

BEPETTE Beata Duda

os. Kamieniec 58,

32-650 Kęty

NIP: 5471469348

REGON: 380411467

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Oświadczam, że zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)1

odstępuję od umowy nr …………………………………………………………………………… zawartej dnia ……………………………………………………………. w ………………………………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty ……………………………… zł (słownie ……………………………………………………………………………………………………………………. złotych) przekazem pocztowym na adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….

lub na konto nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….

podpis Konsumenta

 

1 Art. 2. 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy.

2 Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).

3 W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

Formularz wymiany towaru

 

INFORMACJE O TOWARZE: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, nr katalogowy – jeżeli dotyczy, rozmiar, kolor)

NUMER DOWODU ZAKUPU: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA ZAKUPU: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IMIĘ I NAZWISKO KUPUJĄCEGO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFON KONTAKTOWY: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES E-MAIL: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CHCĘ WYMIENIĆ TOWAR NA: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa, nr katalogowy – jeżeli dotyczy, rozmiar`, kolor)

ADRES WYSYŁKOWY KUPUJĄCEGO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(kod, miejscowość, ulica, nr domu)

NR RACHUNKU BANKOWEGO: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(do rozliczenia zwrotu lub ewentualnej nadpłaty w przypadku wymiany)

…………………………………………………………

DATA I PODPIS

 

Formularz reklamacji towaru

 

………………………………….………………………………….

Miejscowość, data

………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….

………………………………….………………………………….

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

BEPETTE Beata Duda

os. Kamieniec 58,

32-650 Kęty

NIP: 5471469348

REGON: 380411467

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………………….. towar jest wadliwy. Wada polega na ……………………………………………………………..……………………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………..…………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę …………………….. (słownie: …………………………………………..…………………………………………..) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto:………………………………………………………………………………………………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………………………………………………* (art. 560 § 1)

Z poważaniem

………………………………….………………………………….

*niepotrzebne skreślić

 

Cookies

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

Sklep wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować stronę do preferencji Użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić bezpieczeństwo dokonywanych zakupów. Nie przechowujemy w plikach cookies danych osobowych lub innych poufnych informacji.

Na stronie używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Sesyjne – pozostają na Twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania ze stron sklepu Cookies stałe –  pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu  kiedy je usuniesz.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z instrukcji pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.biur