INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

PRZEZ KUPUJĄCEGO BĘDĄCEGO KONSUMENTEM (ZWROT)

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym wszedłeś w posiadanie rzeczy lub w którym wskazana przez Ciebie osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, np. poprzez pismo wysłane pocztą na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@bepette.pl.

4. Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, abyś wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

2. Masz obowiązek zwrócić nam rzecz lub przekazać ją osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy, chyba że zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Rzecz należy odesłać na adres: Bepette Beata Duda, os. Kamieniec 58, 32 – 650 Kęty.

3. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

4. Jeżeli wybrałeś sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.

5. Ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Ci wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Ciebie sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).

7. Zwrotu płatności dokonujemy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Jeżeli nie zaproponowaliśmy, że sami odbierzemy rzecz od Ciebie, możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Ciebie do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możesz skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest on obowiązkowy. Szczegóły dotyczące zwrotów znajdziesz w Regulaminie.